Algemene voorwaarden

[ Algemene voorwaarden ]
Laatste update: 1 januari 2022

De onderhavige 'Gebruiksvoorwaarden' zijn van toepassing op de relaties tussen ARBA en de Gebruikers.

Door deel te nemen aan en/of te registreren op onze Service geeft u uw toestemming voor en accepteert u de volgende voorwaarden:

Identiteit van ARBA

ARBA International B.V. opererend onder de naam 'ARBA':
Adres hoofdvestiging en Correspondentieadres:

Van Heuven Goedhartlaan 13D,
1181 LE Amstelveen
Nederland
BTW: NL 857211237B01
KVK: 67880657

Basisvoorwaarden

1. U moet minimaal 16 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.

2. Je mag geen gewelddadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of seksueel suggestieve foto's of andere inhoud via de Dienst plaatsen.

3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account en u stemt ermee in dat u uw account, volgers, gebruikersnaam of accountrechten niet zult verkopen, overdragen, in licentie geven of toewijzen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk gemachtigd zijn om namens hun werkgevers of klanten accounts aan te maken, verbiedt ARBA het aanmaken van en u stemt ermee in dat u voor niemand anders dan uzelf een account aanmaakt. U verklaart ook dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt aan ARBA bij registratie en op alle andere momenten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn en u stemt ermee in uw informatie indien nodig bij te werken om de waarheid en nauwkeurigheid te behouden.

4. U stemt ermee in dat u de inloggegevens van andere ARBA-gebruikers niet zult vragen, verzamelen of gebruiken.

5. U bent verantwoordelijk voor het geheim en veilig houden van uw wachtwoord.

6. U mag mensen of entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, lastigvallen, bedreigen, nabootsen of intimideren en u mag geen privé- of vertrouwelijke informatie via de Service plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de creditcardgegevens van uzelf of van een andere persoon, burgerservicenummers of alternatieve nationale identiteitsnummers, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.

7. U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U stemt ermee in te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften (bijvoorbeeld federaal, staats-, lokaal en provinciaal) die van toepassing zijn op uw gebruik van de Service en uw Inhoud (hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten.

8. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, foto's, profielen, werken van auteurschap, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk "Inhoud") die u indient, plaatsen of tonen op of via de Dienst.

9. U mag de Service niet wijzigen, aanpassen, aanpassen of wijzigen of een andere website wijzigen, aanpassen of wijzigen om ten onrechte te suggereren dat deze is gekoppeld aan de Service of ARBA.

10. U mag geen ongewenste e-mail, opmerkingen, vind-ik-leuks of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (ook wel 'spam' genoemd) maken of indienen bij ARBA-gebruikers.

11. U mag geen domeinnamen of web-URL's in uw gebruikersnaam gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA.

12. U mag de Service of servers of netwerken die met de Service zijn verbonden niet storen of verstoren, inclusief door het verzenden van wormen, virussen, spyware, malware of enige andere code van destructieve of storende aard. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins wijzigen of interfereren met de manier waarop een ARBA-pagina wordt weergegeven of weergegeven in de browser of het apparaat van een gebruiker.

13. U mag geen accounts maken bij de Service via ongeautoriseerde middelen, inclusief maar niet beperkt tot, door gebruik te maken van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

14. U mag niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik of genot van de Service en u mag geen schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andere ARBA-voorwaarden aanmoedigen of faciliteren.

15. Schending van deze gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van ARBA, leiden tot beëindiging van uw ARBA-account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat ARBA niet verantwoordelijk kan en zal zijn voor de inhoud die op de Service is geplaatst en dat u de Service op eigen risico gebruikt. Als u de letter of de geest van deze gebruiksvoorwaarden schendt, of anderszins risico's of mogelijke juridische blootstelling voor ARBA creëert, kunnen we stoppen met het leveren van alle of een deel van de service aan u.

Algemene voorwaarden

1. We behouden ons het recht voor om de Service of uw toegang tot de Service om welke reden dan ook, zonder kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u te wijzigen of te beëindigen. U kunt uw ARBA-account verwijderen door in te loggen op de Dienst en de knop "Uw profiel verwijderen" op het gebruikersprofielscherm te selecteren. Als we uw toegang tot de Service beëindigen of u het hierboven beschreven formulier gebruikt om uw account te deactiveren, zijn uw foto's, opmerkingen, vind-ik-leuks, vriendschappen en alle andere gegevens niet langer toegankelijk via uw account (bijv. navigeer naar uw gebruikersnaam en bekijk uw foto's), maar die materialen en gegevens kunnen blijven bestaan ​​en binnen de Dienst verschijnen (bijvoorbeeld als uw Inhoud opnieuw door anderen is gedeeld).

2. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die in deze Gebruiksvoorwaarden aan u zijn verleend onmiddellijk te vervallen.

3. We reserveren het tuig

ht, naar eigen goeddunken, om deze gebruiksvoorwaarden ("bijgewerkte voorwaarden") van tijd tot tijd te wijzigen. Tenzij we een wijziging aanbrengen om juridische of administratieve redenen, zullen we een redelijke voorafgaande kennisgeving verstrekken voordat de Bijgewerkte voorwaarden van kracht worden. U stemt ermee in dat we u op de hoogte kunnen stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze op de Dienst te plaatsen, en dat uw gebruik van de Dienst na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden (of door ander gedrag te vertonen dat wij redelijkerwijs kunnen specificeren) uw instemming met de bijgewerkte voorwaarden. Daarom dient u deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden te lezen voordat u de Dienst gebruikt. De Bijgewerkte Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, of op een latere datum zoals gespecificeerd in de Bijgewerkte Voorwaarden, en zijn vanaf dat moment van toepassing op uw gebruik van de Dienst. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle geschillen die ontstaan ​​vóór de ingangsdatum van de bijgewerkte voorwaarden.

4. We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook toegang tot de Service te weigeren.

5. We behouden ons het recht voor om het verlies van een gebruikersnaam af te dwingen om welke reden dan ook.

6. We kunnen, maar zijn niet verplicht, Inhoud of accounts die Inhoud bevatten die naar ons eigen goeddunken in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, verwijderen, bewerken, blokkeren en/of controleren.

7. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers van de Service, zowel online als offline. U gaat ermee akkoord dat ARBA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van een gebruiker. ARBA behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om toezicht te houden op of betrokken te raken bij geschillen tussen u en andere gebruikers. Gebruik uw gezond verstand en uw gezond verstand wanneer u met anderen omgaat, ook wanneer u Inhoud of persoonlijke of andere informatie indient of plaatst.

8. Er kunnen links zijn van de Service, of van berichten die u van de Service ontvangt, naar websites of functies van derden. Er kunnen ook links naar websites of functies van derden zijn in afbeeldingen of opmerkingen binnen de Service. De Service omvat ook inhoud van derden die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. Functionaliteit op de Service kan ook interacties tussen de Service en een website of functie van een derde partij toestaan, inclusief toepassingen die de Service of uw profiel op de Service verbinden met een website of functie van een derde partij. De Service kan bijvoorbeeld een functie bevatten waarmee u Inhoud van de Service of uw Inhoud kunt delen met een derde partij, die openbaar kan worden geplaatst op de service of applicatie van die derde partij. Voor het gebruik van deze functionaliteit moet u doorgaans inloggen op uw account op de service van derden en u doet dit op eigen risico. ARBA heeft geen controle over deze webservices van derden of hun inhoud. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat ARBA op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. UW CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN MET DERDEN DIE VIA DE SERVICE GEVONDEN ZIJN, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DE DERDE PARTIJ. U kunt ervoor kiezen om, naar eigen goeddunken en op eigen risico, applicaties te gebruiken die de Service of uw profiel op de Service verbinden met een service van een derde partij (elk een "Applicatie") en dergelijke Applicatie kan communiceren met, verbinding maken met of informatie verzamelen en/of ophalen van en naar uw Serviceprofiel. Door dergelijke Applicaties te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het volgende: (i) als u een Applicatie gebruikt om informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie over uw profiel op de Service wordt gedeeld; (ii) uw gebruik van een Applicatie kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare informatie openbaar wordt gemaakt en/of met u in verband wordt gebracht, zelfs als ARBA dergelijke informatie niet zelf heeft verstrekt; en (iii) uw gebruik van een Applicatie is voor uw eigen keuze en risico, en u vrijwaart de ARBA-partijen (hieronder gedefinieerd) voor activiteiten die verband houden met de Applicatie.

9. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Service.

10. We verbieden het crawlen, scrapen, cachen of anderszins toegang krijgen tot inhoud op de Service via geautomatiseerde middelen, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersprofielen, tijdschriften, kanalen en foto's (behalve als dit het resultaat kan zijn van standaard zoekmachineprotocollen of gebruikte technologieën door een zoekmachine met de uitdrukkelijke toestemming van ARBA).

Rechten 1. Om de Gebruikersinhoud die u bijdraagt ​​beschikbaar te stellen op de Dienst om de Dienst te exploiteren, op de markt te brengen en te promoten, hebben we het recht nodig om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken in overeenstemming met het onderwerp van deze Overeenkomst. Door Gebruikersinhoud aan de Service bij te dragen of deze op de Service te creëren, verleent u ons daarom automatisch een onherroepelijke en eeuwigdurende (behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst), niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije, overdraagbare, sub- licentie, wereldwijde licentie door onszelf of met anderen, om te gebruiken, kopiëren, distribueren, publiciteit uit te voeren, publiciteit te tonen, af te drukken, te publiceren, opnieuw te publiceren, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), opnieuw op te maken, te vertalen, te wijzigen, te herzien en op te nemen in

andere werken, die Gebruikersinhoud en alle werken die van die Gebruikersinhoud zijn afgeleid, in welke vorm van media-uiting dan ook, op de manier waarop de Dienst van tijd tot tijd toestaat dat Gebruikersinhoud wordt gebruikt, en om licenties te verlenen of anderen toe te staan ​​dit te doen. Deze licentie geeft ons ook het recht om die Gebruikersinhoud in sublicentie te geven aan andere Gebruikers om hun gebruik van die Gebruikersinhoud toe te staan ​​op de manier waarop de Service van tijd tot tijd het gebruik van Gebruikersinhoud toestaat. Gebruikersinhoud die u op of via de Service plaatst, onderhevig aan het Privacybeleid van de Service, beschikbaar hier Privacybeleid.

2. Een deel van de Service wordt ondersteund door advertentie-inkomsten en kan advertenties en promoties weergeven, en u stemt er hierbij mee in dat ARBA dergelijke advertenties en promoties op de Service of op, over of in combinatie met uw Inhoud mag plaatsen. De manier, modus en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen zonder specifieke kennisgeving aan u worden gewijzigd.

3. U erkent dat we betaalde diensten, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie mogelijk niet altijd als zodanig identificeren.

4. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de Inhoud die door u op of via de Service is geplaatst of anderszins het recht hebt om de rechten en licenties te verlenen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw Inhoud op of via de Dienst geen inbreuk maakt op, onrechtmatig toepast op of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of ander intellectueel eigendom rechten; (iii) u stemt ermee in alle royalty's, vergoedingen en andere gelden te betalen die verschuldigd zijn op grond van Inhoud die u op of via de Service plaatst; en (iv) u hebt het wettelijke recht en de bevoegdheid om deze Gebruiksvoorwaarden in uw rechtsgebied aan te gaan.

5. De Service bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door ARBA ("ARBA-inhoud"). ARBA-inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetten, en, tussen u en ARBA, bezit en behoudt ARBA alle rechten op de ARBA-inhoud en de Service. U zult geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten die in of bij de ARBA-inhoud zijn opgenomen, verwijderen, wijzigen of verbergen en u zult geen afgeleide werken reproduceren, wijzigen, aanpassen, voorbereiden op basis van, uitvoeren, weergeven, publiceren, distribueren , verzenden, uitzenden, verkopen, licentiëren of anderszins exploiteren van de ARBA-inhoud.

6. De naam en het logo van ARBA zijn handelsmerken van ARBA en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA. Bovendien zijn alle paginakoppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts dienstmerken, handelsmerken en/of handelsstijlen van ARBA en mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBA.

7. Hoewel het de bedoeling van ARBA is om de Dienst zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, zullen er gevallen zijn waarin de Dienst kan worden onderbroken, inclusief maar niet beperkt tot gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of als gevolg van een storing in de telecommunicatie. koppelingen en/of apparatuur. ARBA behoudt zich ook het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud van de Service te verwijderen om welke reden dan ook. Inhoud die van de Service is verwijderd, kan door ARBA blijven worden opgeslagen, inclusief, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. Daarom moedigt ARBA u aan om uw eigen back-up van uw inhoud te onderhouden. Met andere woorden, ARBA is geen back-upservice en u stemt ermee in dat u niet op de Service zult vertrouwen voor back-up of opslag van inhoud. ARBA is niet aansprakelijk jegens u voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services, of het verlies van enige Inhoud. U erkent ook dat internet onderhevig kan zijn aan inbreuken op de beveiliging en dat het indienen van inhoud of andere informatie mogelijk niet veilig is.

8. U stemt ermee in dat ARBA niet verantwoordelijk is voor, en geen goedkeuring geeft aan, Inhoud die binnen de Service wordt geplaatst. ARBA is niet verplicht om Inhoud vooraf te screenen, controleren, bewerken of verwijderen. Als uw inhoud in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u de wettelijke verantwoordelijkheid dragen voor die inhoud.

9. Tenzij anders beschreven in het Privacybeleid van de Service, beschikbaar op Privacybeleid, tussen u en ARBA, is alle inhoud niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en zijn wij niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met ARBA geen vertrouwelijke, fiduciaire of andersoortige speciale relatie is, en dat uw beslissing om Inhoud in te dienen ARBA niet in een positie plaatst die verschilt van de positie die wordt bekleed door leden van de algemeen publiek, ook met betrekking tot uw Inhoud. Geen van uw inhoud is onderworpen aan enige vertrouwelijkheidsverplichting van de kant van ARBA, en ARBA is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van enige inhoud die u verstrekt.

10. Het is het beleid van ARBA om geen inhoud te accepteren of in overweging te nemen,

andere materialen, ideeën, suggesties of andere materialen dan die waar we specifiek om hebben gevraagd en waarop bepaalde specifieke voorwaarden, bepalingen en vereisten van toepassing kunnen zijn. Dit om misverstanden te voorkomen als uw ideeën vergelijkbaar zijn met de ideeën die we hebben ontwikkeld of zelfstandig aan het ontwikkelen zijn. Dienovereenkomstig accepteert ARBA geen ongevraagde materialen of ideeën en neemt zij geen verantwoordelijkheid voor materialen of ideeën die op deze manier worden verzonden. Als u, ondanks ons beleid, ervoor kiest om ons inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal te sturen, stemt u er verder mee in dat het ARBA vrij staat om dergelijke inhoud, informatie, ideeën, suggesties of ander materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten en diensten, zonder enige aansprakelijkheid of betaling van welke aard dan ook aan u.

De definitieve verwijdering van uw account

Wanneer u uw account verwijdert, worden uw profiel, voertuigen, alle voertuiggerelateerde records, media-inhoud, opmerkingen en vind-ik-leuks permanent verwijderd.

Ga naar het scherm "Gebruikersprofiel" tik op "Bewerken", scroll naar beneden en tik op de knop "VERWIJDEREN". Na 30 dagen na uw verzoek om accountverwijdering, wordt uw account permanent verwijderd.

Het kan tot 90 dagen duren om het verwijderingsproces te voltooien nadat het is begonnen. Kopieën van uw inhoud kunnen na de 90 dagen in de back-upopslag blijven staan ​​die we gebruiken om te herstellen in geval van gegevensverlies.

Gebruikers die zijn geautoriseerd voor de ARBA-app met Facebook, kunnen een verzoek indienen om het account te verwijderen door naar hun Facebook-profiel te gaan en op de knop Verzoek verzenden op de pagina Instellingen en privacy > Instellingen > Apps en websites te klikken.

Abonnementen

Erkenning: Deze EULA wordt alleen gesloten tussen ARBA International BV en de Eindgebruiker, en niet met Apple of Google, en ARBA International BV is als enige verantwoordelijk voor de Gelicentieerde Applicatie en Eindgebruikers voor de inhoud daarvan.

Onderhoud en ondersteuning: ARBA International is als enige verantwoordelijk voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de gelicentieerde applicatie. Apple en Google hebben geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie.

Productclaims: ARBA International BV is verantwoordelijk voor het behandelen van claims van de eindgebruiker of een derde partij met betrekking tot de gelicentieerde applicatie of het bezit en/of gebruik van die gelicentieerde applicatie door de eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i ) vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid; (ii) elke claim dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving, inclusief in verband met het gebruik van de HealthKit- en HomeKit-frameworks door onze gelicentieerde applicatie.

Wettelijke naleving: de eindgebruiker moet verklaren en garanderen dat (i) hij/zij zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat 'terroristen ondersteunt'; en (ii) hij/zij niet is vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Product 1: Uitbreidingspakketten

Elke gebruiker kan speciale uitbreidingspakketten voor elk van zijn auto's activeren, waarmee extra functies voor de boekhouding en analyse van voertuigkosten kunnen worden ontgrendeld.

Uitbreidingspakketten worden geleverd als interne verbruiksartikelen in-app-aankopen. Voor elk voertuig kan, afhankelijk van het merk, model en land, een andere set uitbreidingspakketten worden aangeboden. Elk pakket voor één voertuig kan slechts één keer worden geactiveerd.
De gebruiker kan maximaal 25 voertuigen maken, om een ​​groot aantal voertuigen te beheren, moet de gebruiker contact opnemen met de ontwikkelaar om overeenstemming te bereiken over speciale voorwaarden.

Als de gebruiker een voertuig verwijdert met geactiveerde uitbreidingspakketten, worden deze samen met het voertuig verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld.

Product 2: Premium voor bedrijven

ARBA Premium for Companies-abonnementen kunnen niet worden gerestitueerd. Als u uw Premium-abonnement opzegt, vervallen al uw Premium-functies aan het einde van uw factureringscyclus.

Factureringscyclus: 1 maand.

Als u uw Premium-abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis Basic-account, behoudt u nog steeds uw profiel, verbindingen en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot Premium-functies zoals Bedrijfsblog, Speciale aanbiedingen, Rolbeheer.

Elke gebruiker kan maximaal 5 actieve abonnementen hebben.

Opmerking: als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode en deze vervolgens annuleert, komt u gedurende ten minste 12 maanden niet in aanmerking voor een nieuwe gratis proefperiode.

Uw Premium-abonnement op een iOS annuleren:

1. Start de App Store-app.
2. Klik op de knop Aanmelden of [Uw naam] rechtsonder.
3. Klik bovenaan op Informatie bekijken.
4. Log in met uw Apple ID als daarom wordt gevraagd.
5. Ga op de resulterende pagina naar Abonnementen > Beheren.
6. Klik op Bewerken naast een abonnement dat u wilt opzeggen.

Uw Premium-abonnement op Android annuleren:

1. Open de Google Play Store op uw Android-telefoon of -tablet.
2. Controleer of u bent ingelogd op het juiste Google-account.
3. Tik op Menu. Abonnementen.
4. Selecteer het abonnement dat je hebt

wil annuleren.
5. Tik op Abonnement opzeggen.
6. Volg de instructies.

Meer informatie over het opzeggen van je Premium-abonnement:

1. Om te voorkomen dat u voor de volgende factureringsperiode in rekening wordt gebracht, moet u ten minste één dag voor de factuurdatum annuleren.
2. Annulering beëindigt de facturering en verwijdert uw toegang tot alle Premium-functies aan het einde van uw huidige factureringscyclus.
3. Als u een abonnement, promotie of prijs had die niet langer wordt aangeboden, kunt u datzelfde abonnement of met de actieprijs niet opnieuw kopen.
4. U kunt uw betaalmethode pas aan het einde van uw huidige betalingscyclus verwijderen.

Product 3: Kanaal voor motorclubs.

ARBA Channel for Motor Clubs-abonnementen kunnen niet worden gerestitueerd. Als u uw abonnement opzegt, vervallen al uw Motor Club-functies aan het einde van uw betalingscyclus.

Factureringscyclus: 1 maand.

Als je je Motor Club-abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis Regular-kanaal, behoud je nog steeds je profiel, connecties en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot Premium-functies zoals Nieuwe evenementen maken, Event Chat, Live Sharing Location, Rolbeheer.

Opmerking: als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode en deze vervolgens annuleert, komt u gedurende ten minste 12 maanden niet in aanmerking voor een nieuwe gratis proefperiode.

Om uw Motor Club-abonnement op een Mac op te zeggen:

1. Start de App Store-app.
2. Klik op de knop Aanmelden of [Uw naam] rechtsonder.
3. Klik bovenaan op Informatie bekijken.
4. Log in met uw Apple ID als daarom wordt gevraagd.
5. Ga op de resulterende pagina naar Abonnementen > Beheren.
6. Klik op Bewerken naast een abonnement dat u wilt opzeggen.

Uw Premium-abonnement op Android annuleren:

1. Open de Google Play Store op uw Android-telefoon of -tablet.
2. Controleer of u bent ingelogd op het juiste Google-account.
3. Tik op Menu. Abonnementen.
4. Selecteer het abonnement dat u wilt opzeggen.
5. Tik op Abonnement opzeggen.
6. Volg de instructies.

Meer informatie over het opzeggen van je Motor Club abonnement:

1. Om te voorkomen dat u voor de volgende factureringsperiode in rekening wordt gebracht, moet u ten minste één dag voor de factuurdatum annuleren.
2. Annulering beëindigt de facturering en verwijdert uw toegang tot alle Motor Club-functies aan het einde van uw huidige factureringscyclus.
3. Als u een abonnement, promotie of prijs had die niet langer wordt aangeboden, kunt u datzelfde abonnement of met de actieprijs niet opnieuw kopen.
4. U kunt uw betaalmethode pas aan het einde van uw huidige betalingscyclus verwijderen.

Product 4: Hulpprogramma's voor bedrijven

onafhankelijke autogarages die service verlenen aan voertuigonderhoud.

Abonnementen op ARBA-tools voor bedrijven kunnen niet worden gerestitueerd. Als u uw abonnement opzegt, vervallen al uw functies aan het einde van uw factureringscyclus.

Facturatiecyclus: 1 jaar.

Als u uw abonnement opzegt en terugkeert naar een gratis Basic-account, behoudt u nog steeds uw profiel, verbindingen en andere gegevens. U verliest echter de toegang tot functies zoals afsprakenbeheer, chat "stel een vraag", het uploaden van facturen, indicatoren en aanbevelingen aan uw klanten.

Opmerking: u hoeft GEEN creditcardnummer in te voeren om de gratis proefversie te krijgen.